SECRETARIAT

"The two structural elements of the Movement, the School of Leaders and the Secretariat are indivisible, each one is dependent on the other and neither can function properly without the other. It is from the School of Leaders that the members of the Secretariat are appointed and then it is the School that supports the work of the Secretariat. Only those leaders who have actively participated in the School can authentically understand the needs of the Movement they serve. No Movement can be said to be functioning as intended if there is no active Secretariat and School of Leaders. 

 

To use an image of Eduardo Bonnín, he likens the Movement to an umbrella in which the Secretariat is the body of the umbrella and the School is the spokes that support it and keep it in place. Bonnín has been quite explicit in his definition of what the Secretariat and its members should be concerned with. He says; "Cursillo is not to feed people but to make them hungry for God". "The Secretariats exist in order to simplify, facilitate and make possible the living of everything that is fundamentally Christian and to be the guardians of the purity of the method." As such, the members of the Secretariat are the servants of the servants; their role is to be one of simple service to the Movement. Unfortunately, all too often, it becomes a place of prestige, power and control instead of the place where committed leaders act together to find ways to guide the Movement, themselves being leaven as the Cursillistas are leaven in the world. "

 (National Newsletter - October 2007)

El SECRETARIADO

"Los dos elementos estructurales del Movimiento, la Escuela de Dirigentes y el Secretariado son indivisibles, uno es dependiente del otro y no puede funcionar debidamente sin el otro.  Es de la Escuela de Dirigentes que los miembros del Secretariado son designados y es la Escuela la que sostiene el trabajo del Secretariado.  Sólo los dirigentes que han tomado parte activa en la Escuela pueden entender auténticamente las necesidades del Movimiento al cual sirven.  Ningún Movimiento puede decirse que está funcionando según pensado si no hay un Secretariado y una Escuela de Dirigentes activos. 

 

Para usar una ilustración de Eduardo Bonnín, él compara el Movimiento a un paraguas en donde el Secretariado es el cuerpo del paraguas y la Escuela es los radios que le sostiene y lo mantiene en su sitio.  Bonnín ha sido bastante explícito en su definición sobre y por lo que el Secretariado y sus miembros han de preocuparse.  El dice; "Cursillos no es para alimentar a la gente sino para hacerlos hambrientos de Dios".  "Los Secretariados existen para simplificar, facilitar y hacer posible la vivencia de todo lo fundamentalmente Cristiano y para ser los guardianes de la pureza del método." Por lo tanto, los miembros del Secretariado son los servidores de los servidores; su papel ha de ser uno de simple servicio al Movimiento.  Desgraciadamente, con demasiada frecuencia, llega a ser un lugar de prestigio, poder y control en vez de ser el lugar donde dirigentes cometidos actúan juntos para encontrar maneras de guiar el Movimiento, a sí mismos siendo levadura tal y como los Cursillistas son levadura en el mundo. "

(Boletín Nacional - Octubre 2007)

 

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

"Trường Lãnh Đạo (TLĐ) và Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) là hai đơn vị có tính cách cơ cấu trong Phong Trào thì bất khả phân chia bởi vì mỗi đơn vị lệ thuộc vào đơn vị kia và không đơn vị nào có thể hoạt động một cách đúng đắn nếu thiếu vắng đơn vị nọ. Chính ngay trong Trường Lãnh Đạo mà các thành viên của VPĐH được chọn và bổ nhiệm, và sau đó chính TLĐ hỗ trợ công việc của VPĐH. Chỉ có những thành phần lãnh đạo ấy từng tích cực tham gia TLĐ mới có thể hiểu một cách trung thực các nhu cầu của Phong Trào mà họ phục vụ. Không PT nào có thể nói rằng họ hoạt động đúng ý hướng mong muốn nếu VPĐH và TLĐ của họ không hiệu nghiệm. 

 

Hãy thử sử dụng một hình ảnh ông Eduardo Bonnín đã dùng. Ông Bonnín so sánh PT Cursillo với một cây dù mà VPĐH là cả thân cây dù và TLĐ là những chiếc que chèn chống đỡ để cả cây dù đứng vững. Ông Bonnín đã nói dứt khoát trong câu định nghĩa về những điều mà VPĐH và các thành viên cần quan tâm. Ông Bonnín nói, “Cursillo không phải để nuôi người ta ăn mà để làm cho người ta đói khát về Thiên Chúa.” “Các VPĐH hiện diện để đơn giản hóa, điều động và giúp thực hiện việc sống những điều căn bản Kitô giáo và trở nên những người bảo vệ sự tinh tuyền của phương pháp này.” Như thế, các thành viên của VPĐH là tôi tớ của các tôi tớ; vai trò của họ chung quy chỉ là phục vụ Phong Trào. Rất đáng tiếc, thông thường VPĐH trở thành một nơi có uy thế, quyền lực và ra lệnh thay vì phải là nơi mà mọi thành phần lãnh đạo cam kết cùng nhau hoạt động hầu tìm phương cách để hướng dẫn Phong Trào, chính họ phải là men muối như các Cursillistas là men muối trong thế gian. "

(Bản Tin Trung Ương - Tháng 10/2007)

 

Secretariat

Archdiocese of Galveston-Houston Cursillo Movement has one Secretariat and three School of Leaders: English SOL, Spanish SOL and Vietnamese SOL. Secretariat meets on second Wednesday from 6:30 to 8:30 pm at St. Paul Cursillo Center's Library


Spiritual Director: Father Eugene Canas

English Spiritual Advisor: Deacon Lupe Trevino

Vietnamese Spiritual Advisor: Father Anthony Tam Pham


Lay Director: Thu Ha Nguyen

English members

SOL: Tin Ngo

Pre-Cursillo: David Tamayo

Post-Cursillo: Martha Trevino

Spanish members

SOL: Blanca Lozano

Pre-Cursillo: Jorge Lopez

Post-Cursillo: Israel Perez

Vietnamese Members

SOL: Mary Phượng Phan

Pre-Cursillo: Chinh Nguyễn

Post-Cursillo: Tinh Trịnh