Definition of the Movement - Cursillos in Christianity is a Movement which, by its own Method, attempts from within the Church, to give life to the essential Christian truths in the singularity, originality and creativity of the person. In discovering their potential and accepting their limitations, they will direct their freedom with their conviction, reinforce their will with decisiveness and direct their friendship with the virtue of constancy in their day-to-day life, personally and with others.


Definición del Movimiento - Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento que, mediante un Metodo propio, intenta desde la Iglesia que las realidades de lo cristiano se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en la creatividad de la persona, para que, descubriendo sus potencialidades y aceptando sus limitaciones, conduzca su libertad desde su convicción, refuerce su voluntad con decisión y propicie la amistad en virtud de su constancia en su cotidiano vivir individual y comunitario.


Định nghĩa Phong Trào Cursillo - Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội, có phương pháp riêng, nhằm làm cho những chân lý thiết yếu Kitô Giáo được sinh động một cách cá biệt, độc đáo và sáng tạo nơi từng người. Khi khám phá được tiềm năng cũng như chấp nhận những giới hạn của mình, con người sẽ định hướng được quyền tự do của mình bằng niềm xác tín, tăng cường ý chí mình nhờ quyết tâm và điều hướng được tình bằng hữu của mình một cách kiên trì trong cuộc sống hằng ngày, cả riêng cho bản thân lẫn tha nhânimage11

Christmas 2019

The Best (or next to the best) Choir in the CM of Galveston-Houston. More at English page

image12

Cursillo movement

We in the Houston Galveston area are blessed with not only a large thriving Metropolitan area but also a Cursillo Community of 3 language groups. We have active Ultreyas and 4th Day communities for English, Spanish and Vietnamese Cursillistas.

This Archdiocese had been blessed with its own Cursillo Center. The Center not only handles the meetings and Cursillos for 3 of the Communities but is also used by other Communities for some of their retreats.

We are affiliated with Region VIII and the National Cursillo Movement and is under active guidance of the Archbishop of Galveston-Houston. 

image13

Movimiento de Cursillo de Cristiandad

 

Nosotros,  en el área de Houston Galveston, hemos sido bendecidos con no solo una  gran área metropolitana próspera sino también una comunidad de Cursillos  de 3 grupos de idiomas. Tenemos comunidades activas de Ultreyas y del  4º día para cursillistas de inglés, español y vietnamita.
Esta  Arquidiócesis ha sido bendecida con su propio Centro de Cursillos. El  Centro no solo maneja las reuniones y los Cursillos para las 3  Comunidades, sino que también es usado por otras Comunidades para  algunos de sus retiros.

Estamos afiliados a la Región VIII y al Movimiento Nacional de Cursillos y estamos bajo la dirección activa del Arzobispo de Galveston-Houston.

image14

Phong Trào Cursillo

  

Phong Trào Cursillo Giáo Phận Galveston-Houston được chúc phúc không phải chỉ là một khu vực đô thị lớn phát triển mạnh nhưng cũng là một cộng đồng Cursillo với 3 nhóm ngôn ngữ. Chúng tôi có sinh hoạt Ultreyas và Hậu Cursillo của các cộng đồng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam. Tổng giáo phận này đã được may mắn với Trung tâm Cursillo của riêng mình. Trung tâm không chỉ dành cho các cuộc họp và các khóa Cursillo cho 3 cộng đồng mà cũng được sử dụng bởi các cộng đồng khác cho các sinh họat tĩnh tâm cuối tuần.

Chúng tôi liên kết với miền VIII và PT Cursillo Quốc Gia và dưới sự điều hành của TGM Giáo Phận Galveston-Houston

Contact Us - Contáctenos - Liên Lạc

Drop us a line! ¡Escríbanos! Viết cho chúng tôi

SOL - Escuelas de Dirigentes - TLĐ

English SOL - 1st, 2nd & 3rd Monday from 6:30 to 8:30 pm

Español cada Martes de 7:00 a 9:00 pm

TLĐ - Thứ Tư thứ nhất và thứ ba từ 6:30 to 9:00 PM


Cursillo Center

4000 Belk Street, Houston, Texas 77087, United States

CursilloCenter@gmail.com 713-643-7682 Vietnamese - Mary Phượng Phan (713) 301-6092; Maryphan1511@yahoo.com Spanish - Dionecica Rivera (281) 382-5693; drivera@abhr.com English - Tin Ngo (832) 964-4534; ngoquangtin@outlook.com